PMI培训讲座

Posted on Posted in PMI培训教程, PMI讲座

完整版

第一讲:MMM与俄罗斯私有化

第二讲:金融知识

第三讲:慈善、互助、MMM、PMI之区别

第四讲:MMM思想

第五讲:MMM模式

第六讲:PMI运行

 

三期版   https://steemit.com/mmm/@ganquan/3nrf5c-pmi

第一讲:MMM与俄罗斯私有化      https://steemit.com/mmm/@ganquan/73ytsj-pmi-mmm

第二讲:金融知识      https://steemit.com/mmm/@ganquan/2zgk7a-pmi

第三讲:MMM思想    https://steemit.com/mmm/@ganquan/6enzx8-pmi-mmm

第四讲:MMM模式      https://steemit.com/mmm/@ganquan/4hcyly-pmi-mmm

第五讲:PMI运行          https://steemit.com/mmm/@ganquan/5cmpjo-pmi-pmi

 

四期版   https://steemit.com/mmm/@ganquan/pmi-20180806

第一讲:MMM与俄罗斯私有化

第二讲:金融知识

第三讲:MMM思想

第四讲:MMM模式

第五讲:PMI运行 

 

五期版   https://steemit.com/mmm/@ganquan/pmi-20180818

第一讲:MMM与俄罗斯私有化 

第二讲:金融知识 

第三讲:MMM思想 

第四讲:MMM模式

第五讲:PMI运行 

十一期版 

《PMI培训讲座》(20181123)

 https://deals.weku.io/community-deals/@ganquan/4mubz6-pmi-20181123

第一讲:MMM与俄罗斯私有化 

第二讲:金融知识 

第三讲:MMM思想

第四讲:MMM模式

第五讲:PMI运行 

 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。